Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników do rutynowych oznaczeń techniką sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Numer sprawy : PN-47/23/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-27 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-02-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane_ogloszenie_o_zamowieniu
  SWZ_PN_47_przetarg_nieograniczony
  Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Formularz_Ofertowy
  Zalacznik_nr_2_do_SWZ_-_Formularz_cenowy_opis_przedmiotu_zamowienia
  Zalacznik_nr_3_do_SWZ_-_Jednolity_Dokument_espd-request
  Zalacznik_nr_4_do_SWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy
  Zalacznik_nr_5_do_SWZ_-_Projektowane_postanowienia_umowy
  Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej
  Zalacznik_nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie__Wykonawcy__przedmiotowe_srodki_d
owodowe
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_po zmianach
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: