Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer sprawy : TP-274/22/AP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-11-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-11-04 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-10-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik 3 do SWZ_cz 1_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik 3 do SWZ_cz 2_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 3_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 4_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 5_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 6_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 7_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 8_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 9_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_cz 10_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie_o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienie treści SWZ
  Wyjaśnienie treści SWZ_2
  Wyjasnienia tresci SWZ_3
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz3_cz4_cz5

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: