Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa produktu leczniczego Vedolizumabum, PN-201/22/AP

Numer sprawy : PN-201/22/AP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-11-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-11-07 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-10-03

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument
  Załacznik nr 4 do SW_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załacznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załacznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: