Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi w zakresie rozwoju funkcjonalności systemu e-KRN+

Numer sprawy : PN-224/23/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-12-12 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-12-12 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-11-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS218-688175-pl
  PN_224_23_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 - Jednolity dokument espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Zmiana ogłoszenia_ opublikowana_2023-OJS230-725772-pl-ts
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  obowiązujacy Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: