Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu ?Eskulap Apteka?

Numer sprawy : TP-190/23/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-12-08 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-12-08 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o sp...
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 4 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania ofert 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Zmiana terminu składania ofert 3
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Zmiana terminu składania ofert 4
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: