Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług w zakresie: - przeprowadzenia aktualizacji systemu zarządzania audytami - przeprowadzenia aktualizacji aplikacji do gromadzenia i zarządzania danymi zebranymi podczas kontroli jakości świadczeniodawców Programu Profilaktyki raka piersi, Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Numer sprawy : TP-238/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-09 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-09 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-10-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_238_23_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - OPZ dot. Części nr 1
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - OPZ dot. Części nr 2
  Wzory arkuszy_ Załącznik nr 2.1.A do OPZ_dot. części 1
  Wzory protokołów _Załącznik nr 2.2.A do OPZ_dot. części 2
  Wzory protokołów_Załącznik nr 2.2.B do OPZ_dot. części 2
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania Część nr 1 i 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: