Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej

Numer sprawy : PN-210/23/KK

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-12-01 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-12-01 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.18 do SWZ - Część nr 1-18 - Formularze
Cenowe
  Załączniki nr 2.1a-2.18a do SWZ - Część nr 1-18 - Opis
przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 8a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot.
części nr 1-2, 4-14, 16-18
  Załącznik nr 8b do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy dot.
części nr 3
  Załącznik nr 8c do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - dot.
części ...
  Załącznik do projektowanych postanowień umowy - Regulamin
ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  Obowiązujący Załącznik nr 2.3a do SWZ - Część nr 3 - Opis
przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: