Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z opcją dostawy urządzeń.

Numer sprawy : TP-205/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-30 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-30 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-10-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_205_23_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: