Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa materiałów na cele konserwacji infrastruktury w obiektach NIO-PIB

Numer sprawy : TP-208/23/DS

Wartość zamówienia : powyżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-18 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-18 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy ? przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: