Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Kontrola jakości przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych przez świadczeniodawców NFZ realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych ? ocena fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości przez świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi

Numer sprawy : TP-222/23/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-16 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-16 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-10-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz cenowy - CZĘŚĆ NR 1
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz cenowy - CZĘŚĆ NR 2
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4.1 do SWZ - Wykaz osób - kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 4.2 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 5a do SWZ - projekt umowy część 1
  Załączniki do projektowanych postanowień umowy 5a (część nr 1)
  Załącznik nr 5b do SWZ -projekt umowy część nr 2
  Załączniki do projektowanych postanowień umowy 5b (część nr 2)
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: