Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz zestawów do izolacji i amplifikacji DNA

Numer sprawy : PN-209/23/EP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 1_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 2_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 3_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy o gr. kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_ przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.10.2023 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: