Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa akcesoriów wielokrotnego użytku

Numer sprawy : PN-145/23/DS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-25 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 - Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy ? przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy ? podmiotowy środek
dowodowy (oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji)
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Zał. 2.5 do SWZ - cz. 5 OPZ-FC_obowiązujący 17.10.2023
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: