Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej

Numer sprawy : PN-197/23/KK

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-19 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.8 do SWZ - Formularze Cenowe część 1 - 8
  Załączniki nr 2.1a-2.8a do SWZ - Część nr 1-8 - Opis przedmiotu
zamówienia (parametry wymagane)
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. zezwolenia Państwowej
Agencji Atomistyki dot. części nr 7
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 8a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot.
części nr 1 i 8
  Załącznik nr 8b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot.
części nr 2 3 4 6
  Załącznik nr 8c do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dot.
części nr 5
  Załącznik nr 8d do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - dot.
części nr 7
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr
1,2,3,8
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr
4, 5, 6, 7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: