Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.

Numer sprawy : TP-193/23/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-04 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy_parametry techniczne
wymagane_parametry oceniane
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 4 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy_ przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśńienia treści SWZ z dnia 27.09.2023 r.
  Obowiązujacy Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy_parametry
techniczne wymagane_parametry oceniane
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.09.2023 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: