Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa serwisu pogwarancyjnego sprzętu zakupionego w projekcie ONKO.SYS

Numer sprawy : TP-98/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-29 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-29 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-09-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_98_23_DW
  Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2_1 2_2 do SWZ_Formularze cenowe_Część nr 1_Część
nr 2
  Zalacznik nr 3_1 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia_Część nr
1_Serwery
  Zalacznik nr 3_2 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia_Część nr
2_Macierz
  Zalacznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o
spełnieniu warunku
  Zalacznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Zalacznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 3 do projketu umowy_ Regulamin ustalający zasady
bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: