Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa: 1/pompy objętościowe 2/kamera Full HD 3/fantom do kontroli jakości 4/fantom do stereotaksji 5/homogenizator ultradźwiekowy 6/ oddymiarka do diatermii 7/stacje klienckie

Numer sprawy : PN-146/23/EP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-10-31 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-10-31 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ _ Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 1_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 2_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 3_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 4_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 5_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 6_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 7_Formularz cenowy_Opis przedmiotu
zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_ przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy o gr. kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ_cz_1_2_4_5_6_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_cz_3_7_Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21.09.2023
  Zmianan terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.10.2023 r.
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 1_Formularz cenowy_Opis
przedmiotu zamówienia_parametry wymagane
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 2_Formularz cenowy_Opis
przedmiotu zamówienia_parametry wymagane
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 4_Formularz cenowy_Opis
przedmiotu zamówienia_parametry wymagane
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ_cz. 7_Formularz cenowy_Opis
przedmiotu zamówienia_parametry wymagane
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: