Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz drobnych napraw wózków akumulatorowych

Numer sprawy : TP-206/23/DS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-14 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  załącznik nr 2 do SWZ - OPZ / formularz cenowy
  załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i spełnianiu warunków
  załącznik nr 4 do SWZ - wykaz usług
  załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób
  załącznik nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowne
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
  Informacja z otwarcia ofert
 
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: