Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usług przez fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-176/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-08 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-08 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-10-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_176_23_DW_SWZ_Świadczenie usług przez fizyka medycznego
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Formularz cenowy
  Załącznik nr 2A do SWZ - OPZ, Formularz cenowy dot. osób
nieprowadzących działalności gospodarczej
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osob dot. warunku udział
  Załącznik nr 5 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: