Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz elektrod igłowych jednorazowych

Numer sprawy : PN-170/23/EP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-21 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-08-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o gr. kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie przedmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_cz_ 1_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_cz_2_3_4_5_6_7_Projektowane postanowienia
umowy
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 11.09.2023 oraz zmiana terminu
składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania cz_1_2_3_4
  Informacja o wyniku postepowania cz_5_6_7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: