Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi dostępu do sieci Internet, usługę dzierżawy włókien światłowodowych

Numer sprawy : TP-71/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-16 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-16 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-07-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 5.1 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy Część nr
1
  Załącznik nr 5.2 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy Część nr
2
  Załącznik nr 5.3 do SWZ_Proejktowane postanowienia umowy Część nr
3
  Załącznik do projketu umowy - Regulamin ustalający zasady
bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  SWZ_TP_71_23_DW
  Zmiana treści SWZ
  Zmieniony zal. 5.1 - projektowane postanowienia umowy
  Zmieniony zal. 5.2 - projektowane postanowienia umowy
  Zmieniony zal. 5.3 - projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Zmieniony zal. 2 - opis przedmiotu zamówienia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania_strona prowadzonego postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: