Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa chłodziarek, lodówek, zamrażarek, kuchenek mikrofalowych oraz czajników

Numer sprawy : TP-153/23/JP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-03 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-03 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1-2.14 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy - przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 4 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 5 - projektowane postanowienia umowy
  SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część
3,4,5,6,8,9,12,13,14
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 1 i 2
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 7, 10 i 11
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: