Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą (4 części)

Numer sprawy : PN-79/23/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-29 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-29 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - Jednolity dokument
  Zal. 4 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 5 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 6 - oswiadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa
  Zal. 7 - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ _2
  Zmieniony zal. 2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zmieniony zal. 5 - projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  PN-79_23_MSZ_Sprostowanie Informacji o kwocie przeznaczonej na
realizację zamówienia
  PN-79_23_MSZ_informacja o wyniku postepowania
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1, 3, 4

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: