Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa akceleratora wraz wykonaniem projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z demontażem starego i instalacją nowego akceleratora oraz adaptacją pomieszczeń. Zamówienie współfinansowane ze środków w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii wymiana akceleratorów.

Numer sprawy : PN-174/23/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-28 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-28 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-07-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  D1_PN_174_23_DW_SWZ
  D2_Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  D3_Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
  D4_Załącznik nr 3 - Program Funkcjonalno - Użytkowy
  D5.1_Załącznik nr 3.1 do PFU - Lokalizacja na terenie NIO-PIB
  D5.2_Załącznik nr 3.2 do PFU - Lokalizacja w obrebie budynku
radioterapii
  D6.1_Zalacznik nr 3.3 do PFU - Koncepcja aranzacji
  D7_Załącznik nr 4 - Jednolity dokument
  D8_Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
  D9_Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy_grupa kapitałowa
  D10_Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy _podmiotowy środek
dowodowy
  D11_Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  D12_Załacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy
  D13_ Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  D14_Załącznik nr 11 - Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa w
trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Informacja o zmianie treści SWZ-sig z dnia 14072023
  obowiązujacy_D12_Załacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert_1
  Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu nr 2
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie _D2_Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  po zmianie_D3_Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
  po zmianie_D4_Załącznik nr 3 - Program Funkcjonalno - Użytkowy
  po zmianie _D12_Załacznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy
  po zmianie_D13_ Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania-sig
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: