Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz drobnych napraw wózków akumulatorowych

Numer sprawy : TP-132/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-13 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-13 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-06-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_132_23_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_ Opis przedmiotu zamowienia_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osob
  Załącznik nr 6 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 5 do projketu umowy_Regulamin ustalający zasady
bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_strona prowadzonego
postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: