Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi z zakresu administracji środowiskiem aplikacyjnym systemu e-KRN+

Numer sprawy : TP-171/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-17 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-06-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_171_23_DW_SWZ_Usługi administracji środowiskiem aplikacyjnym
systemem
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_OPZ
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4.1 do SWZ_Wykaz osób dot. kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 4.2 do SWZ_Wykaz osób dot. warunku udziału
  Załącznik nr 5 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych_Zal. nr 6 do Projektu umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu
  Zmiana terminu składnia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2
  Wyjaśnienia i zmiana tresci SWZ
  po zmianie treści_Załącznik nr 2 do SWZ_OPZ
  po zmianie treści_Załącznik nr 5 do SWZ -Projketowane postanowienia
umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: