Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-131/23/TM

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-20 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2023-06-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - formularze cenowe_przedmiot zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz złożonych próbek
  Załącznik nr 8 do SWZ - wniosek o zwrot próbek
  Załącznik nr 9 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ - Parametry oceny jakości
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 2
  Informacja o wyborze oferty w zakresie Części nr 1
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: