Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej

Numer sprawy : PN-113/23/KK

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-06-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.9 do SWZ - Formularze Cenowe część nr 1-9
  Załączniki nr 2.1a-2.9a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
część nr 1-9
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób-kryterium oceny oferty
  Załącznik nr 9a do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy dot.
części nr 1-8
  Załącznik nr 9b do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy dot.
części nr 9
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia -
sprostowanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr
3,5,6,8,9
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr
1 2 4 7
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: