Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer sprawy : PN-128/23/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-14 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-14 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-06-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy_opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity Dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowe
środki dowodowe
  Sprostowanie
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity Dokument_aktualny
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  PN-128_23_MSZ_informacja o wyniku postepowania
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: