Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków pożarniczych i bhp, oznakowań i ogólnych instrukcji ppoż.

Numer sprawy : TP-136/23/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-06-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-06-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-05-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania s
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: