Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa produktu leczniczego Tafasitamabum

Numer sprawy : TP-138/23/TM

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-29 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-29 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2023-05-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy przedmiot zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: