Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi z zakresu obsługi zarządzania funkcjonalnościami systemu e-KRN+ oraz administracji środowiskiem aplikacyjnym systemu e-KRN+

Numer sprawy : TP-106/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-18 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-18 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-05-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_106_23_DW_SWZ_Usługi zarządzania i administracji systemem_KRN
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2_1 do SWZ_OPZ_Część nr 1
  Załącznik nr 2_2 do SWZ_OPZ_Część nr 2
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4.1 do SWZ_Wykaz osób dot. kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 4.2 do SWZ_Wykaz osób dot. warunku udziału
  Załącznik nr 5.1 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy_dot.
Części nr 1
  Załącznik nr 5.2 do SWZ -Projketowane postanowienia umowy_dot.
Części nr 2
  Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych_Zal. nr 6 do Projektu umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składnia ofert
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Sprostowanie
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Sprostowanie nr 2
  Informacja o wyniku postępowania część nr 1 i 2
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: