Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa platformy do tele-patologii wraz z infrastrukturą IT, realizowana w ramach Projektu pn. Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka - badanie w ramach Europejskiego Projektu Nadzoru Polipów (EPoS IV)

Numer sprawy : TP-41/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-19 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-19 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-04-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_OPZ_Formularz
cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - Protokół zdawczo_odbiorczy_wzór_Zał do
projektu umowy
  Załącznik nr 7 do SWZ - Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa
w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Załącznik nr 8 do SWZ - Klauzule RODO_Zał do projektu umowy
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  SWZ_TP_41_23_DW
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Zmiana terminu składnia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: