Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Przedłużenie licencji na oprogramowanie do ochrony antywirusowej

Numer sprawy : TP-89/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-31 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-31 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-03-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_89_23_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz dostaw
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ_Klauzule RODO
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: