Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Rozbudowa instalacji sieci komputerowej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-1/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-04-14 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-04-14 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-03-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SWZ_TP_1_23_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2.1_2.2_2.3_do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3. 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Część nr 1
  Załącznik nr 3. 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Część nr 2
  Załącznik nr 3. 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Część nr 3
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osob
  Załącznik nr 7.1 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy_cześć nr
1 i 3
  Załącznik nr 7.2 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy_cześć nr
2
  Załącznik nr 8 do SWZ_Protokół odbioru_wzór_zał do projektu
umowy
  Załącznik nr 9 do SWZ_Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa w
trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii_zał do projketu
umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ_Kaluzule RODO_zał do projektu umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania_strona prowadzonego postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: