Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa stymulatorów oraz implantów do operacji kręgosłupa.

Numer sprawy : PN-49/23/EP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-04-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-04-24 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-03-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ _ Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 1_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 2 _Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 3_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 4_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_część 5_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy o gr. kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie przedmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy cz. 1_2_3
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy cz. 4_5
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.04.2023 r.
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.04.2023 r.
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania cz_1_2_3
  Informacja o wyniku postepowania cz_4_5
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: