Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej

Numer sprawy : TP-37/23/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-04-07 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-04-07 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-03-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.6 do SWZ - Formularze Cenowe
  Załączniki nr 2.1a-2.6a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
(parametry wymagane)
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 5a do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy - dot.
części nr 1 2 3 4
  Załącznik nr 5b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - dot
części nr 5
  Załącznik nr 5c do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - dot.
części nr 6
  Załącznik do projektowanych postanowień umowy - Regulamin
ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.2a do SWZ- Opis przedmiotu
zamówienia część nr 2(parametry wymagane)
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.3a do SWZ- Opis przedmiotu
zamówienia część nr 3(parametry wymagane)
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.5a do SWZ- Opis przedmiotu
zamówienia część nr 5(parametry wymagane)
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: