Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-11/23/JP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-31 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-31 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1-2.08 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - Jednolity dokument
  Zal. 4 - oswiadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa
  Zal. 5 - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 6 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 7 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 8 - wykaz złożonych próbek
  Zal. 9 - wniosek o zwrot próbek
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Zmieniony zal. 7 - projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 2 i 5
  informacja o wyniku postępowania_CZĘŚĆ 1_3_4_7_8
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 6
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: