Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów

Numer sprawy : TP-32/23/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-25 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-01-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ -Formularz Cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik do projektowanych postanowień umowy - Regulamin
ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy
  Załącznik do projektowanych postanowień umowy _Karta skierowania
zwłok do chłodni-1
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: