Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Udostępnienie licencji programów do pozyskiwania danych z SZOI NFZ, AP-DiLO wraz usługą raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-318/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-11 do godziny : 11:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-11 godzina : 11:30

Warszawa, dnia 2022-12-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_318_22_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia_OPZ
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Regulamin Prezentacji
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projketowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Załącznik nr 7 do SWZ_Klauzule RODO zał do Projektu umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: