Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z aktualizacją oprogramowania SNC Patient.

Numer sprawy : TP-303/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-16 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-16 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-12-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP_303_22_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz_cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projketowane_postanowienia_umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Załącznik nr 7 do SWZ_ Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa
w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Załącznik nr 8 do SWZ_Klauzule RODO
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ-sig
  Załaczniki do SWZ po zmianie treści
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania_strona prowadzonego
postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: