Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-276/22/JS

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-02-03 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-02-03 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-12-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  PN-276_22_JS Inform. o kwocie przezn. na sfinan. zam.
  Informacja z otwarcia ofert
  Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr
3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 2
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr
1, 4
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: