Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnych kompleksowych usług serwisowych aparatury medycznej prod. GE wraz z wyposażeniem

Numer sprawy : PN-263/22/KK

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-04 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-12-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.5 do SWZ - Formularze Cenowe
  Załączniki nr 2.1a-2.5a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik do projektowanych postanowień umowy - Regulamin
ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.5a do SWZ - Opis przedmiotu
zamówienia - część nr 5
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: