Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawa wysokoprzepustowego sekwenatora genomowego z odczynnikami do obsługi aparatu i przeprowadzania wielkoskalowych badań genetycznych oraz dostawa zestawów do sekwencjonowania.

Numer sprawy : PN-205/22/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-02 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-02 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2022-11-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_PN_205_przetarg nieograniczony
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy_opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 Jednolity dokumet_espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_część
1
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_część
2
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowe
środki dowodowe
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy_opis przedmiotu
zamówienia_po zmianach
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy cz.1_po
zmianach
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy cz.2_po
zmianach
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 i 2
  Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: