Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa agarozy, enzymów do oczyszczania produktów PCR oraz odczynników do uzdatniania wody i jej zbiorników, TP-269/22/AP

Numer sprawy : TP-269/22/AP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-11-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-11-02 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-10-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4.1 do SWZ_projektowane postanowienia umowy cz. 1 i 2
  Załącznik nr 4.2 do SWZ_projektowane postanowienia umowy cz. 3
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Wyjaśnienie treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: