Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku; PN-200/22/MSZ

Numer sprawy : PN-200/22/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-05 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-05 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2022-08-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy_opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity Dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowe
środki dowodowe
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 2
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 3
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania cz 7 i 10
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część
1,5,6,9,12,13,14,16
  Informacja o wyborze oraz unieważnieniu postępowania
cz.2,3,4,8,11,15
  Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: