Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.

Numer sprawy : PN-104/22/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-18 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-18 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-06-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_PN_104_22_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2_1_do SWZ_Rękawiczki chirurgiczne RTG_OPZ_Formularz
cenowy
  Załącznik nr 2_2_do SWZ_Rękawiczki chirurgiczne
lateksowe_OPZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2_3_do SWZ_Rękawiczki pudrowane
lateksowe_OPZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ_espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6_do_SWZ - Wykaz_zlozonych_probek
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wniosek o zwrot probek
  Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzule RODO_zal. dp Projektowane
postanowienia umowy
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o uniewżnieniu postępowania dot. części nr 3
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr 1
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część nr 2 Strona
postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: